Bikani maghanoghano pa ivyo nivyakuzirwa – Wakutumika Joseph Ziba

Bikani maghanoghano pa ivyo nivyakuzirwa - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZAKUTONDA – Monday, 20th May 2019

Bikani maghanoghano pa ivyo nivyakuzirwa – Na Wakutumika Joseph Ziba

Mwa iyo pera ndimo muli chiponosko, pakuti kulije zina linyakhe mu charu chose cha pasi ilo liri kuperekeka Ku ta wanthu mwa leneilo tikwenera kuponoskekeramo. Milimo ya Wakutumika 4:12

Chiponosko chikufuma kuntchito izo tikuchita chala, panji pakupulikira malango, panji pazuba linu lakusopa panji malo yakusopa. kuti Chikwiza pala mwazomerezga zakwananga zinu chala panji kujipulikira chitima chifukwa cha zakwanaga zinu. Kweni Chikwiza pa kupulikana na kuzomerezga ufumu wa Yesu Khristu (Waroma 10:9-10).

Ntheura, ‘mphindano zithu’ nga ba Khristu zingazingiriranga pa zuba la kusopa chala panji pa kulondezga dango la Mose, panji pa za kusopa mutempeli panji pa mphepo. Ivyi nivyambula ntchito . Fundo yenecho ni Khristu (Wakolose 2:17).

Kukwaskika kwithu kukuru ,ntheura kuwe kuwona kuti khristu wakupharazgika. Chifukwa para tatondeka kupharazga khristu wanthu waponoskekenge yaye.

Lurombo

Badada Bakuchanya, tikumuwongani chifukwa cha chawanangwa cha zina la Yesu. Taponoskeka kwizira mwa Iyo. Tipani chikanga kuti timupharazge Iye na mwampu na kwambula wofi. Mu zina la Yesu. Ameni!

#Vimanyikwiro vyambura Chikaiko
#Umoyo wambura kukanizgika

Tisangani pa webusayiti iyi: www.fountainofvictory.org

Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRVbxfxCmZ3M5BpcRg

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate.

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *