Chivikiliro Chinu mwa Chiuta Ntcha kusimikizgika – Na wakutumika Joseph Ziba

Chivikiliro Chinu mwa Chiuta Ntcha kusimikizgika - Na wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 21st January 2019

Chivikiliro Chinu mwa Chiuta Ntcha kusimikizgika – Na wakutumika Joseph Ziba

Mtima winu ureke kutemwa ndarama, kweni mukhorwenge na ivyo muli navyo. Pakuti Chiuta wayowoya kuti, “Nditi ndimurekaninge mwekha chara, nesi kumusidani.” Waheberi 13v5

Chimoza mwa ivyo Satana wakutemwa kuchita pala munthu ukujumpha nyengo zamasuzgo nikuk upanikizgirani kuti uli wekha-Chiuta wali nawe yaye.

Kufuma mumalembo ya pachanya apo mukwenera kusimikizga kuti Chiuta wazamumelekani mwekha chara, nesi kumusidani. Ntheura mukati mumasuzgo nkhukhumba kuti mumuwone Chiuta.

Mu masalimo 27v 5 Baibulo likuti

Pakuti mu mazuŵa gha visuzgo, iyo wati wandisunge mu nyumba yakhe. Yizamkundibisa mu mufwiri wa hema lakhe, na kundiŵika pa jarawe pachanya.

Chiuta wakumubisani apo mukujumpha mu masuzgo, mwakuti mphakusuzga kuti Satana wamusangeni. Ntheura lekani kuzomera kuti chakuchitika chilichose chimujareni maso yinu ku ivyo chiuta wakuchita. Mukati mumasoka mwetulirani nakuyowoya kuti: wakayowoya, “Nditi ndimurekaninge mwekha chara, nesi kumusidani”.

Pala muli mumasuzgo, kunangiska kukulu ndiko kukuliska masuzgo. Kweni Chiuta ndiyo wakulenge. Chifukwa pala mwakuliska suzgo ndiko kuti mwajula chijalo kuti Satana wamumalizgeni.

Nkhukhumba kuti mumukhozge soni Satana, pala, wakughanaghana kuti muluwenge kuti woko la Yehova lilinamwe munyengo ghamasoka, Chitani mwakususkana na ivyo wakughanaghana. Demwerani mwa Chiuta uyo walinamwe ndipo Satana wati wamuchimbiraninge.

ZOMEREZGANI KUTI

Nili nachimango. Palije suzgo ilo linganithereska. Nkhupumula mu mufwiri wa Mwenenkhongono zose. Wakundibisa mu mufwiri wa hema lakhe.Ntheura Satana na guru lake wanganikhwaska chala pakuti chivikiliro chane mwa Chiuta ntchakukhola. Muzina la Yesu!

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *