Gomezgani Mazgu ghake – Wakutumika Joseph Ziba

Gomezgani Mazgu ghake - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZAKUTONDA – Monday, 27th May 2019

Gomezgani Mazgu ghake – Na Wakutumika Joseph Ziba

“Ntheura ndimo ghaliri mazgu ghane, agho ghakufuma mu mlomo wane. igho kuti ghati ghawelerenge waka kwa ine chara. Kweni ghati ghachite icho nkhaghatumira.” Yesaya 55:11

Ubudi ukuru uwo mungachita nkhumugongowera Chiuta nakughanaghana kuti mazgu yake ghangamusinthani chara.

Kungaba kuti muk ujumpha munyengo zinonono, vinthu kuwoneka ngati vikwenda yaye ngengo zinyake. Kweni musambire kugomezga mazgu ghake mu nyengo zantheura.

Vesi pachanya apo likuyowogha kuti mazgu gha Chiuta ghakufiska icho ghatumika nyengo zose. Ghakuwerera waka chara. Ghakubaba vipambi pa awo ghawafikira. Nthena, para mwakhala mukupokera mazgu gha Chiuta, musimikizgike kuti dzuwa limoza ghababenge vipambi mu moyo winu.

Vilije kanthu kuti mwakhala nyengo yitali wuli mu mu chakuchitika icho. Pala mwakhala mukupokera mazgu manyani kuti muli pa malo ghaweme. Chakuti mumanye, Mazgu gha Chiuta ni Mzimu, pachifukwa ichi, ghakubaba vipambi vya uzimu. Ndipo ghakuchindika malango gha vyakulengeka chara. Ntheura ghakoleskani. Ndipo muzamupokera vyakufumapo vyakuziziswa kufika kuti banthu awo wamuzungulirani wazamuzukuma. Mwakuti wazamupereka Uchindami kwa Chiuta winu.

Lurombo

Badada bakuchanya, Muzina la Yesu, nkhumuwongani chifukwa cha kugomezgeko kwa mazgu ghinu. Nangawuli ningajumpha mumasuzgo, Chigomezgo chane chiwenge pa mazgu ghinu. Mazgu ghinu ghalikuyezgeka nakusangika kuba ghamagomezgeko. Nakhorwa kuti ghali na nkhongono ghakusintha nyengo zane zamasuzgo.
#Vimanyikwiro vyambura Chikaiko
#Umoyo wambura kukanizgika

Tisangani pa webusayiti iyi: www.fountainofvictory.org
Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRVbxfxCmZ3M5BpcRg

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *