KUBZYOLA KWA MPHAMVU YA CHIKHULUPILIRO- MTUMWI JOSEPH ZIBA

KUBZYOLA KWA MPHAMVU YA CHIKHULUPILIRO- MTUMWI JOSEPH ZIBA

MBEWU ZA CHIPAMBANO – Lolemba, 8 April 2019

KUBZYOLA KWA MPHAMVU YA CHIKHULUPILIRO- NDI MTUMWI JOSEPH ZIBA

“…Zinthu zonse zitheka ndi iye wakukhulupirira.” Marko 9:23

Mulungu watiika ife m’dziko la zosatheka (dziko lapansi) kuti tigonjetse zosathekazi. Ndipo Bayibulo likuta izi kudzera mwa chikhulupiriro ife tigonjetsa dziko la zosatheka (1 Yohane 5:4). Funso ndi loti: n’chani chapamwamba chokhudza chikhulupiriro kuti aliyense ali nacho amagonjetsa dzikoli?

Tawerengapo malo ambiri m`bayibulo mene munalembedwa kuti zonse ndizotheka ndi Ambuye. Monga, Mateyu 19:26, Mariko 10:27, Luka 1:37, Luka 18:37.

Koma vesi liri mwambamu ikubweretsa poyera chilungamo chofunikira. Ikunena kuti zinthu zonse n’zotheka kwa iye amene amakhulupirira (amene ali nacho chikhulupiriro); mene zililimo zinthu zonse nzotheka ndi Mulungu.

Izi zikuonetsera kuti chikhulupiriro chimamuyika munthu m`gawo la machitachita a Mulungu. Ndipo ngati Mulungu wapatsa inu chikhulupiriro, wakuthekeretsani inu kuchita zinthu monga Iyeyo. Lemekezani Mulungu.

Pamene chikhulupiriro chanu chikukula, momwemonso mochuluka mumagonjetsa zosatheka. Imvani Mau a Mulungu kwambiri ndipo chikhulupiriro chanu chidzakwera pakuti chikhulupiriro chidza pomva Mau a Mulungu (Aroma 10:10).

PEMPHERO

Atate wamtengo wapatali, ndikuthokoza kamba ka mwayi woti ndithe kugonjetsa zosatheka kudzera mwa chikhulupiriro, monga umo mumachitira. Kuyambira lero, ndikudzipereka m`kuwerenga ndikulingarila Mau anu kuti mukaikize chikhulupiriro chochuluka mwa ine chimene ndichigonjeso chomwe chimagonjesa dziko lapansi. M`dzina lamphamvu la Yesu. Amen.

 

#ZitsimikizoZosalephera

#MoyoWosakanidwa

 

Pitani ku webusaiti yathu: www.fountainofvictory.org

 

Komaso tipezeni pa masamba athu awa:

Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

 

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

 

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRvbxfxCmZ3M5BpcRg

 

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

 

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate

 

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *