Kuchita makola mu umoyo ukujisankhira wamwene – Apostle Joseph Ziba

Kuchita makola mu umoyo ukujisankhira wamwene - Apostle Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 24 December 2018

Kuchita makola mu umoyo ukujisankhira wamwene – Apostle Joseph Ziba

Buku ili la dango lingawukangamo chara mu mlomo wako. Kweni ulangurukengemo muhanya na usiku mwakuti urongozgeke pakuchita makora kwakuyana na vyose ivyo vili kulembeka mwenemumo. Pakuchita ntheura vinthu viti vikwendere makora ndiposo uti ufiskenge makora vyose ivyo ukuchita. Joshuwa 1:8 Tumbuka 

Apo nkhapempheranga nakulanguruka(kughanaghanira) pa magzo gha Chiuta zuba linyakhe, Chiuta Badada wakanijula maso ghane ku nthowa zakwambirira izo zikwendeska/kovwira kuchita makola
mwa Chiuta. Nili mukati
mwakukondwera najujimizga/kujiwikizga pa ivo Badada Chiuta wakavumbuluskanga , Mu lizgo lakukwezga wakanifumba fumbo ilo likaba lambula kupulikwika makola kwa ine. Wakati

Mwana wane, ukuwona kuti nchifukwa wuli nkhawikizga nthowa zakwambirira zose izi pakukhwaskana na kuchita makola? Penepapo nkhakhala chete kughanaghanira kuti nigzole wuli . Ndipo iwo wakalutilizga kunifumba, ndipo wakati, ntchifukwa wuli mukwenera kulondezga nthowa za chakhumi, kupanda mbuto, kupeleka vipambi vyakwamba nakupeleka ku bakavu na fundo zinyake zose?

Ndipo pambele nindagzole iwo wakati; namupani nthowa zakwambirira zose izi kuti nilunjikiske unenesko umodza wakukhumbikira, kuti kuchita makola nkhajisankhire.

Ndipo wakalutilizga kunilongosolera kuti nichisankho kuba mukavu, nthewuraso nichisankho kuwa musambazgi mu moyo wuno. Ntheura, Chiuta wawika nthowa izo kuti munthu wapange chisankho cha moyo uwo wakukhumba kukhala. Kuwa musambazgi panyake mukavu pakutolera umo ukupulikira nakulondegza nthowa za kwambirira za Chiuta.

Kasi ni moyo wuli uwo mukukhumba kukhala ? Ka mukhumba kuba wakukondwa nakuchita makola ? Panyake mukukhumba kuwa wakavu nakukhara mu ukavu wakufikapo? Vyose vili na imwe kusankha. Chiweme icho Chiuta wakachita nkhuwika nthowa zakwambirira zose mumalembo kuti imwe musankhe.

Manyani ichi, kuchita makola kukuyowoya za ndalama pera yaye. kukukhwaska vigawa vinandi. Kwakughana namalembo ghatuwa, kuchita makola kukung’anamula kwenda makola mu nthowa ya moyo wako, panji kumanya kukwaniska/kufikira icho ukukhumba kwambula kusugzika nakutondeka, Enya, kuchita makola kukukhwaska vigaba vyose vya moyo winu kuti mube wambula uluwali, kuleka kusoba ndalama, utebeti, na moyo wamunthengwa .

Sankha kulondezga nthowa zake zakwambirira mwanyahuno, ntheura vinthu viti vikwendere makora ndiposo uti ufiskenge makora vyose ivyo ukuchita.

Lurombo

Chiuta Badada, mu zina la Yesu Khristu, nkhumuwongani pakujula maso yane na mazgu yinu. Nthowa zinu zakwambirira zakulutiska panthazi moyo wane zili pakweru mumalemba ghinu ghatuba. Nkhujipera kukusambira magzu ghinu nakulondegza nthowa zinu zakwambirira kuti nichite makola. Ameni.

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *