Kulije Chinthu nga Nthembo – Wakutumika Joseph Ziba

Kulije Chinthu nga Nthembo - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 4th February 2019

Kulije Chinthu nga Nthembo – Na Wakutumika Joseph Ziba

Ntheura usange munthu wali mwa Khristu wakuwa chilengiwa chiphya. Ukorowere wakhe wawukamo, ndipo ndi munthu muphya. 2 Wakorinte 5:17

Ba Khristu banyake chifukwa chakutondeka kupulikiska icho iwo bali mwa Khristu wakusinginika na vyakulondezga vya nthembo za muwiro pa miyoyo yawo. Mukubapulika bakuti, kutakataka kwane,nthengwa yane , masambiro yane, ntchito yane vikwenda yaye chifukwa ndine wakutembeka. Ivyi ni Vyachitima.

Kulije chinthu chakuchemeka “ Nthembo ya muwiro” kwa mwana wa Chiuta.
Para ndiwe wakubabikaso ndiwe wakupatulika Ku nthembo za muwiro, ndipo moyo wako ukwenera kuti ubenge wakuluta panthazi.

Lemba lakujulira likuti, usange munthu wali mwa Khristu ni chilengiwa chiphya. Lizgu lakuti “chilengiwa chiphya” likung’anamura kuti “chinthu chiphya” panji icho chindaweko kawiro ”- chilengiwa chambura mbiri yamunyuma – chinthu icho chayamba waka sono.
mukugomezga kuti chilengiwa chiphya chantheura chingaba na nthembo yakukhwaskana na basekuru wakale? Ivyi vingachitika yaye napadoko wuwo.

Lemba ilo likutiso- ….”vyaukorowere vyaukamo …..” mu ukoloweli uwu muli ma ubale ghose ayo mukawapo nawo munyuma zinu. Nthembo za muwiro, nthenda zakuhalira nga cancer , shuga, asima, mphuma na vinyakhe vya ntheura. kuwa wakugotomara, ukavu, uchumba, na vinyakhe vinandi. Vyose ivyi vyilikuluta pakuti mulikubabikaso.

Vesi ili likumalizgiska pakuyowoya kuti “wonani vyose vyaba viphya”– kutiphalira ise kuti vyose vyakukwaskana na chilengiwa chiphya ni viphya- vyose vikwamba kufuma nyengo iyo munthu wayowoya kuti,
“Yesu, zaninge mu mtima wane!

Ntchakuzizwiska yaye ku wakutumika Paulosi mwakuchiskika na mzimu utuba wakulongolosola chilengiwa chiphya mu nthowa yapachanya, wakuti;

“Chifukwa ise ndise mlimo wa Chiuta ndipo wali kutilenga mwa Khristu kuti umoyo withu ube wakuchita milimo yiweme.
(waefeso 2 v10)

Enya, ndise mlimo wa Chiuta- vilengiwa ivyo Chiuta Mwenecho walikupanga- vilengiwa ivyo vingasuzgika yaye na vyakulondezga vya nthembo za muwiro

Lurombo
Badada Bakuchanya, nkhuwonga ungweru wakufuma mu mazgu yinu. Yewo chifukwa chakujura maso ghane kuti niwone kabiro kane kaphya. Nkhukora kabiro kanthena ndipo ndendenge na njuwi ya ichi.Ine nisuzgikenge chala na vakulondezga vya nthembo za muwiro. Muzina la Nkhongono la Yesu, Amen!

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *