Kwenjerwa chara kwene mughanaghanenge – Na wakutumika Joseph Ziba

Kwenjerwa chara kwene mughanaghanenge - Na wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZAKUTONDA – Monday 11th February 2019

Kwenjerwa chara kwene mughanaghanenge – Na wakutumika Joseph Ziba

Ndipo ndinjani mwa imwe uyo pachifukwa chakwenjerwa wangasazgirako mazuba ku umoyo wakhe? Mateyu 6:27

Chimoza mwa vinthu vyakuti mukwenela kuchitanga yaye usange mukukhumba kuya panthazi muchaka ichi ndiko khwenjerwa.

Kwenjerwa kukwiziska chitima mu mzimu wako. Mwatheura ukutondeka kufikira vinthu vikuru pakuti ukuzgeba wovwiri wa chiuta uyo wakukhara mu malo ghachitima chara. Chiuta wakukhara mu malo yakusangwa.

Kwene mukwenera kughanaghana. Kughanaghana kukung’anamula kusanga nthowa zakachitiro kavinthu. Ivyi ndivyo chiuta wakukhumba tichitenge. Iyo wakukhumba kuti tibenge na nyengo yakughanaghana.

Kwenjerwa nipara wamunthu ukulangulukira wofi. Nikughanaghanira vinthu ivyo vikumupangiskani kuopa. Kughanaghana za mafumbo ghanonono ayo mutondekenge kusanga mazgolo ghakhe. Chiuta akutinkhana navyo ivyi.

Usange pali chinthu ichi ukuchighanaghana kweni ukutondeka kusanga zgolo lakhe, ntchiwemi kuleka kuchighanaghanila. Ichi chikulongora pakweru kuti chikwenera kuba mumaghanaghano ghako chara. Mungaghanaghananga chara vya chinthu icho zgolo lakhe mulisangenge chara. Usange chiuta wakumulongolani yaye zgolo la icho mukughanaghana, lekani kughanaghana vya icho.

Ine nkhwenjerwa chara. Nkhumanya vya ivyo ningakwaniska ndipo nkhughanaghana vya ivyo pera. Usange pali vinthu ivyo ningakwaniska yaye, nkhumalana navyo pakuruta navyo kwa Chiuta badada mukuromba.

Mungafwanga lubiro chara chifukwa chakughanaghana icho mukwenera kuchighanaghana yaye.Temwani umoyo winu nakuupwelerera.

Kuzomerezga

Nkhwenjerwa yaye. Kwenjerwa nkhwane chara, kwane nkhughanaghana. Nkhughanaghana nthowa zakachitiro kavinthu pera mbwenu. Ndipo nitinirangulikirenge chara vya ivyo ningasanga yaye nthowa yakuvitondera. Ntheura nitikhalenge mwakusangwa mazuba ghose ghaumoyo wane kwambula kutolera ivyi nikumanenge navyo mu umoyo. Muzina la Yesu Khristu, Amen.

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *