LENGANI CHARU CHINU – Wakutumika Apostle Joseph Ziba

LENGANI CHARU CHINU - Wakutumika Apostle Joseph Ziba

MBUTO ZAKUTONDA – Monday, 29th April 2019
LENGANI CHARU CHINU – Na Wakutumika Apostle Joseph Ziba

Chiuta, uyo mu nyengo za kale wakayowoya pacoko pacoko na mu nthowa zakupambana na wasekuru mu waprofeti, wayowoya na ise pa umariro wa mazuwa aya mu Mwana, Mweneuyo wakamwimika Muhariri wa vyose, mu Mweneuyoso wakalenga Vyaru; Waheberi 1:1-2

Tikukhala mu mazuba ghakusuzga agho vinthu vinandi vikwenda makora yaye. Kuli zinkhondo, Uchigewenga, Nthenda zakwambukira, njala, uheni ndiposo Chuma chikwenda makola yaye. Baibulo likudidimizga vya nyengo iyi, Pakuti, Wonani, mdima wamkubenekerera charu, na mdima wa minkhorwe pa banthu ba mitundu yose. (Yesaya 60:2).

Nanga wuli pachali chigomezgo kwa mwana wa Chiuta kuti wangakhwaskika yaye na ivyi. Vesi lakujulira pa chanya apo likutipanikizgira kuti Chiuta wakalenga vyaru kufumira mwa Fumu Yesu.

Lizgu lakuti vyaru pa malemba agha likufuma ku lizgu la chi giriki aions ilo likung’anamula Nyengo panji nthowa gha umoyo na vyakuchitika vyake.

Ichi chikung’anamula kuti vyakuchitika vya umoyo wa mukhrisitu vikulongozgeka na vinthu vyakuchitika mu charu yaye. Vikulongozgeka nakupangika na Yesu khristu.

Mwati mwamanya unenesko uwu, Ntchivichi icho mukwenera kuchita? Baibulo likuti Vyaru vyikalengeka na mazgu gha Chiuta (Waheberi 11:3).

Ntheura pala mukujumpha mu nyengo ghakususkana na Icho Chiuta wakuyowogha, Ni udindo winu kusintha nyengo iyi pakuyowogha mazgu ghakuzula na chipulikano.

Enya, Munganozga, kupeleka kawonekero, panji kuwezga nyengo yiliyose. Uku ndiko tikuchema kulenga nyengo yinu kufuma mu mulomo wakulongozgeka na mzimu. Baibulo likuti pala banthu bawiskika , Imwe muzamuyowoya kuti kuli kukwezgeka ndipo pakuchita ichi umoyo winu uzamulondezga nthowa yakupambana na nthowa ya charu chapasi.

KUZOMELEZGA MAZGU

Mulomo wane ngwakutumbikika. Mulomo wane ngwakuphakizgika mafuta na mzimu wa Chiuta. Nkhuwugwiriska nchito kulongozga nthowa ya umoyo wane. Ningaba wakusoberwa yaye mu umoyo uwu. Ningatondeka yaye; Ningaluwara yaye; ningathereskeka yaye. Nkhuyenda mukutonda nyengo zose, mu zina la Yesu.

#Vimanyikwiro vyambura Chikaiko
#Umoyo wambura kukanizgika

Tisangani pa webusayiti iyi: www.fountainofvictory.org
Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRVbxfxCmZ3M5BpcRg

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *