Mazgu Ghakugwira Ntchito Nyengo Zose – Wakutumika Joseph Ziba

Mazgu Ghakugwira Ntchito Nyengo Zose - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZAKUTONDA – Monday, 1st April 2019

Mazgu ghakugwira Ntchito Nyengo zose – Na wakutumika Joseph Ziba

Ntheura pa chifukwa ichi tikumuwongaso Chiuta kwambura kureka.Pakuti apo mukapokera mazgu gha Chiuta kufuma kwa ise,mukaghapokerera nga ni mazgu gha wanthu chara kweni nga ndi umo ghaliri nadi mazgu gha Chiuta agho ghakuchita mlimo mwa imwe wakupulikana. 1 Watesalonika 2:13

Mumalembo ghakujulira pachanya apo mazgu ghakuti kuchita mlimo ghakung’anamula kuchitachita” panji “nkhongono”. Ichi chikun’ganamula kuti chilipo icho chikuchitika na imwe nyengo zose pala mukusambira panji kukhala pasi pa upharazgi wa mazgu gha Chiuta: Pakuba chenekocheneko icho mazgu gha chiuta yakuchita nyengo zose. Munyengo gha uchindami ya ntheura pakuba kuwumbika panji kusinthika kwa moyo winu panji kusinthika kwa nyengo zinu. Sono kujikanizga mwekha chara ku utumiki wa mazgu gha Chiuta.

Ichi chikung’anamula kuti mungamanya kusintha nyengo ziheni muumoyo winu pakupokera mazgu gha Chiuta (ghakukolerana na nyengo iyo mukujumphamo) mumzimu winu nakwamba kuyowoya panji kuzomerezga mazgu gha nkhongono agho.

Kasi muli bakavu? Muli na kansa, HIV/AIDS panji matenda ghaliyose? Kasi muli bakugotomara? Kutakataka kwinu panji masambiro ghinu ghakwenda yaye? Vijuliro vili mumawoko ghinu: Jibikizgani mwekha ku masambiro na upharazgi wa mazgu gha Chiuta kwambura kuwona Nyengo zinu ndipo muyazomerezgenge. Pakuchita ntheura, mupanikizgike kuti nyengo zinu zisinthenge, chifukwa mazgu gha Chiuta ghakugwira ntchito nyengo zose ndipo yali nazo nkhongono za kusintha nyengo za moyo wino zose.

KUZOMEREZGA MAZGU

Ndine wakutemwa mazgu gha Chiuta. Palije icho chingasuskana nane. Nkhugwiriska nchito mazgu gha Chiuta nga ni lupanga lwakurwira nkhondo ndipo nyengo zose vikwenda, pachifukwa ichi nkhwenda mukutonda nyengo zose muzina la yesu khristu.Ameni.

#Vimanyikwiro vyambura Chikaiko
#Umoyo wambura kukanizgika

Tisangani pa webusayiti iyi: www.fountainofvictory.org
Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRVbxfxCmZ3M5BpcRg

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *