Mulimo winu: Malo yakuwoneskerapo Chiuta – Wakutumika Joseph Ziba

Mulimo winu: Malo yakuwoneskerapo Chiuta - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 4th March 2019

Mulimo winu: Malo yakuwoneskerapo Chiuta – Na Wakutumika Joseph Ziba

Vyakumera vya mu minda vikawa vindamere pa charo, ndiposo vivwati vya mu thondo vikawa vindambe kumera, Chifukwa FUMU Chiuta wakawa wandarokweske vula pacharu, ndiposo kukawavye munthu wakulima charu chose.  Mutendeko 2:5

Chaputala chakudanga cha Mutendeko chikulongosola za kulenga. Chikudumba za umo Chiuta wakalengela kuchanya na pasi na vinthu vyose vyakukharamo. Chakuziziswa ntchakuti ivyo Chiuta wakalenga vikawapo pa charu nyengo yeneyiyo chara— Vyose ivyo Chiuta wakalenga vikawonekera mu charu cha uzimu pera. Ivyi ndivo vyalongosoleka muchigawa chakudanga cha vesi lapachanya apo. Nchifukwa wuli vinthu vikawa mwa ntheura?

Baibulo likuti chifukwa … FUMU Chiuta wakawa wandarokweske vula , ndiposo KUKAWAVYE MUNTHU WAKULIMA CHARU CHOSE .

Lizgu lakuti kulima mu vesi ili likung’anamula kuti kugwira ntchito panji kutokatoka. Pachifukwa ichi, Vyose ivyo Chiuta wakalenga vikatondeka kuwonekera pa charu pakuti pakawavye munthu wakuti wagwire ntchito panji kutokatoka.

Wonani ichi, Milimo kwa mwana wa Chiuta yikupelekeka kuti wasange waka ndalama yaye, kweniso ni malo ghakuwoneskerapo Chiuta. Mulimo ni chinthu icho Chiuta wakugwiriska ntchito kuti wawoneskere Wezi wakhe, Vitumbiko na kuphakazgika uko kuli pa moyo winu. Ichi chikulongola kuti para mundasange mulimo wakuchita, ndikuti mwakanizgika mpata wakuwoneskera Chiuta muvigawa vyose.

Chifukwa cha ichi mungazomeranga yaye kuti satana wamukanizgani kugwira milimo. Imwe nga mwana wa Chuita mungakhalanga waka yaye. Sangani ntchito, Chitani malonda panji kwamba masambiro navinyake vyantheura.; ndipo muwe wakulimbikira mu ivyi. Pala mwachita ivyi mupangiskenge Vitumbiko, Wezi, Kutemweleka na kuphakazgika kwa Chiuta kumulondezgani munthowa yinu.

LUROMBO

Adada wakutemweka, Muzina lamazaza la Yesu, nkhumuwongani chifukwa cha vinjeru vya kufuma mu mazgu yinu. Mwanijula maso yane ndipo kwamba mwahuno kuluta munthazi, Nikhalenge waka yaye nesi kuwa mukata mu mulimo wane. Nilimbikirenge mu vyose ivyo nkhuchita zuwa na zuwa pakukumbukira ichi; kuti mumulimo ni malo yakuwoneskerapo imwe . Ameni.

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *