Mupangiskani Chiuta kuba namwe ngongoli – Wakutumika Joseph Ziba

Mupangiskani Chiuta kuba namwe ngongoli - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZAKUTONDA – Monday, 25th March 2019

Mupangiskani Chiuta kuba namwe ngongoli – Wakutumika Joseph Ziba

“Uyo sembe yakhe ndi mtima wa kuwonga,wakuchindika ine.Uyo wakwenda mu nthowa za urunji,nditi ndimurongorenge chiponosko chane.” Masalimo 50: 23

Banthu banandi bakumulumba Chiuta pa icho Iyo wachita; icho ntchiweme. Kweni nilikubowozga chisisi chinyakhe chankhongono chakumupangiska Chiuta kuti watolepo gawo pa vinthu vinu, ndipo ichi nkhupeleka malumbo mwakuchima

Kulumba kwa kuchima kukupika kwa Chiuta pa vinthu ivyo wachali wandachite. Ntheura para mukumulumba Chiuta pa icho wandachite mukumupangiska kuti wabe namwe ngongoli. Ndipo Chiuta wakukhumba chara kuba munyengo yantheura- Wakwiza nakuchita chilichonse icho imwe Mukumulumbila.

Pala mwaberenga 2 Midauko 20, mupulikiskiskenge icho nkhuyowoya. Apo ma fumu ghabiri yakarwa nkhondo kwa fumu Yehoshafati, banthu wose ba mu charu cha Yuda bakapeleka malumbo mwakuchima. Vyakulondezga vya kuchindika kwawo vikaba vakuti vindachitikeko na kumanyikwako: bakasanga kuti barwani bawo bakakomana bekhabekha – bakarwaso yaye nkhondo.

Ntheura pachilichonse icho mukukumana nacho panji icho mukukhumba kuti Chiuta wamuchitirani mulumbiranithu pambere wandachite. Para mwachita ntheura muwonenge woko lake lankhongono likwiza kumovwirani panji kumupani ivyo mukukhumba.

Lurombo

Badada Bakuchanya, nkhumuwongani chifukwa mukutemwa yaye kusunga ngongoli. Pachifukwa ichi, ndimulumbaninge mazuba yose ya umoyo wane; kwambura kuti mwachita panji mundachite chilichonse kwa ine. Ntheura ndendenge mu kutonda kwakulutilira mu dzina la Yesu. Ameni!

#Vimanyikwiro vyambura Chikaiko
#Umoyo wambura kukanizgika

Tisangani pa webusayiti iyi: www.fountainofvictory.org

Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRVbxfxCmZ3M5BpcRg

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate.

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *