Mupani Ndondomeka ya Icho Mukukhumba – Wakutumika Joseph Ziba

Mupani Ndondomeka ya Icho Mukukhumba - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZAKUTONDA – Monday: 11th March 2019

Mupani Ndondomeka ya Icho Mukukhumba – Na Wakutumika Joseph Ziba

Mureke kwenjerwa kweni mu vyose ivyo mukukavuka, mumanyiskani chiuta mu kuromba na kubeya pamoza na kuonga. Ba Filipi 4:6

Nkhapulikapo nkhani yiweme ya munthu wa  Chiuta yumoza  wakumanyikwa  wamunyengo yithu. Nyengo iyi wakambiranga waka vya utumiki wakhe,  wakagomezgapo chiuta kuti wamupe mpando wamu ofesi  mwakhe.Ndipo iyo wakaromba kwa chiuta vya ichi. Nyengo zose pakuromba wakayowoyanga ichi,   “ Chiuta munipe mpando wamu ofesi.” Wakaromba ntheura  pafupifupi  chilimika chimoza ndipo  vikawoneka ngati kuti chiuta wakamuzgoranga chara.

Apo wakati wavuka  kuromba  vya ichi Iyo  wakati: “ Fumu Chiuta mukuwoneka  kuti mundakhumbe kuzgora lurombo  rwane, ntheura nirombengeso chara vya mpando wa mu ofesi  mwane.”  Zgolo la Chiuta likawa lakukondwesa: Iyo  wakati “ Nakhara nkhupulika lurombo rwako lwa mpando wa mu ofesi, kwene nkhamanyanga yaye kabiro ka mpando uwo iwe ukukhumba. Ukaniphalira  yaye kuti chomene chomene ukukhumba mpambo wakuwoneka wuli ;  Vinthu nga kukula kwakhe,  mtundu wakhe na vinyakhe vya ntheura. Sono ukalindizganga  kuti  nikupe mpando wuli?”

Munthu wachiuta uyu wakalapa ndipo wakapereka ndondomeko ya kabiro ka mpando uwo akakhumbanga  ndipo chiuta wakamupasa. E khristu!.

Chiuta nimwenecharo, kwene walikupeleka khumbiro kwa wanthu kuti  wamanye  kusankha icho wakukhumba kweniso unandi wakhe. Iyo wakupeleka vilivyose yaye.

Iyo wakupereka cheneko ichi tikuromba kwa iyo. Ntchakuziziswa yaye kuti vesi  ilo tabazga pachanya likuyowoya kuti timumanyiskenge chiuta cheneko ichi tikukhumba pakuromba.

Baibulo likulongosola  vya chiuta kuti ni dada withu muwemi uyo wakumanya kupereka vyawanangwa viweme kwa bana bakhe (Mateyu 7:11). Kwene kwa Chiuta chawanangwa chiwemi ni icho ukuchisanga usange waromba kwa iyo.

Lurombo

Chiuta badada,  mwajura maso ghane ku icho mukukhumba kuti nichitenge para nkhuromba kwa imwe. Kufuma  zuba la mwahuno, nilongosolenge ndondomeko ya icho nkhukhumba kwa imwe pakuti iri ndilo khumbo linu muzina la Yesu Khristu. Ameni

 

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *