Ndopa Izi Zikukhozga Phangano la Sono – Wakutumika Joseph Ziba

Ndopa Izi Zikukhozga Phangano la Sono - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 13th May 2019

Ndopa Izi Zikukhozga Phangano la Sono – Na Wakutumika Joseph Ziba

” Chifukwa izi ndi ndopa zane izo zikukhozga phangano ndipo zikuthikira ŵanthu ŵanandi kuti zakwananga zawo zigowokereke.” Mateyu 26:28

Ŵaroma 8 vesi 3 wakuti phangano lakale likaba lakutomboroka mu unthu Chiuta, ntheura, wakasankha kumazga kutomboroka kwa kabiro ka unthu pakukhazikiska phangano la sono na ise. Ndipo Yesu ndiye muphemaniski wa phangano ili.

Vesi lakujulira pachanya apa likutiwoneskera za unenesko wakukhwaskana na ndopa za muphemaniski withu. Likuti ni ndopa zakukhogzera phangano la sono. Kasi ichi chikung’anamulachi?

Ndopa za Yesu zikutebeta kukwaniska vyakulata viŵiri:

Chakwamba, zikukhazikiska phangano la sono. Ndopa zake zikwimira kuti phangano la sono layamba kugwira ntchito. Ntheura magzu ghose agho fumu yikayowogha kukhwaskana na ise yakugwira ntchito.
Chachibiri, Zikuchitira ukaboni wa nyifwa ya Yesu. Ndopa zikuchitira ukaboni kuti mwene layigzo, Yesu, wakatifwira. Ntheura, tingahara chirichose icho Fumu ghithu yili kutisungira ise.
Urunji, kutuŵiska, kuwombokwa, vitumbiko, vinjeru, umoyo uwemi, mtende, usambazi na vinyake vanthewura ni viharo vithu kwamuyirayira. Para satana wakuyezga kumupokani viharo ivi, penepapo mukumbuskani za ndopa za Yesu mu phangano la sono izo zilikugula chilichose cha imwe.

KUZOMEREGZA

Yeŵo Fumu Yesu pakuthiska ndopa zinu chifukwa cha ise. Sembe yinu yatipa mwawi kukafikira chuma cha Fumu ŵadada ngandi wakuzirwa wake kweniso ŵana wakuzomeregzeka. Uwu ndi mwaŵi ukuru kwa ise!

#Vimanyikwiro vyambura Chikaiko
#Umoyo wambura kukanizgika

Tisangani pa webusayiti iyi: www.fountainofvictory.org

Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRVbxfxCmZ3M5BpcRg

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate.

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *