Nkhongono ya Mazgu gha Chiuta – Wakutumika Joseph Ziba

Nkhongono ya Mazgu gha Chiuta - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday 28 January 2019

Nkhongono ya Mazgu gha Chiuta – Wakutumika Joseph Ziba

Nachipulikano tikumanya kuti charu chikalengeka na mazgu gha Chiuta,mwakuti icho chikuwoneka chikapangika kufuma mu vinthu vyambura kuwoneka. Waheberi 11 v 3

Mazgu agho tikuyowoya nga nkhongono.Yali na nkhongono yakulenga.Banandi mwa ise tili apo tili sono chifukwa cha mazgu ayo takhala tikuyowoya, panyakhe mazgu ayo banthu banyakhe bakatiyowoyerapo-yaheni panji yaweme.Moyo winu ukulondezga mazgu yinu, ntheura muyowoyenge mazgu yaweme mwakulingana naicho mukukhumba chimuchitikilani kunthazi linu.

Kweni mazgu gha Chiuta ngankhongono zose kuluska mazgu ya munthu.Mazgu gha Chiuta ngambura ubudi nesi kukanizgika. Mazgu gha chiuta ghakulamulira vyose ivyo Chiuta walikulenga.Ni mazgu gha Chiuta agho yalikulenga vyinthu vyose ivyo vili pa charu.

Mwakuti pala mwazula na mazgu ghakhe mumtima mwinu vyakuyowoya vyinu vikuluska munthu uyo wakuyowoya mwa iyo yekha. Mazgu yinu yakuwa na mazaza ghakulu pa virengiwa vyose vya Chiuta.

Pakuzomelezga kuti mazgu gha Chiuta yawe na mazaza pa moyo winu , mukuyaleka kuti yakulamulireni waka yaye kweni mukujikwezga mwekha pa malo yasani yakulamulira vinthu vyose ivyo mazgu yalikupanga. Mukayowoyero kanyakhe mazgu agho yakumulamulirani yakumupani nkhongono zakulamulira ivyo mazgu yeneko ghalikupanga.

Ntheura pala mukhumba kuwa munthu wamazaza mu umoyo zomerezgani kuti mazgu gha Chiuta yabe na mazaza ghakulu pa imwe .Mufike pamalo apo mazgu gha Chiuta yakulongozga moyo winu, yali na mazaza pa mzimu winu ,yakwendeska kaghanaghaniro kinu ndiposo kulongozga kalikose kakukhwaska kaghanaghaniro kinu. Pala mwachita ntheura muwusenge ngati Themba pa vilengiwa vyose na nyengo zose izo tikujumphamo mu umoyo uwu.

LUROMBO
Wadada wakuchanya,nkhumuwongani chifukwa cha chawanangwa chakuzirwa cha mazgu. Nkhuyatemwa pakuti ghakunipanga ivyo ghakuyowoya.Nkhujipeleka ndekha ku mazgu ghinu chifukwa pala nachita ntheura niwenge wambura kuthereskeka,kukanizgika,na wa mazaza nga ni Themba mumoyo uwu. Muzina lankhongono la Yesu. Ameni

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *