NKHONGONO YAKUJUMPHIZGA YA CHIPULIKANO – Wakutumika Joseph Ziba 

NKHONGONO YAKUJUMPHIZGA YA CHIPULIKANO - Wakutumika Joseph Ziba 

MBUTO ZAKUTONDA – Monday 8 April 2019

NKHONGONO YAKUJUMPHIZGA YA CHIPULIKANO – Na Wakutumika Joseph Ziba 

“Vinthu vyose nvya machitiko kwa uyo wakupulikana ” Mariko 9:23

 

Chiuta walikutibika pa malo ya vinthu vyambura machitiko (ayo ni charu chapasi) kuti titonde vya ntheura ivyi. Ndipo baibolo likuti tikumanya kutonda charu cha vinthu vyambura machitiko kwizira mu chipulikano. (1 Yohane 5:4) Fumbo ndakuti; kasi ntchakuzirwa wuli chipulikano kuti waliyose uyo walinacho wakutonda charu?

 

Tikubazga mumalo ghanandi mu baibolo umo vyalembeka kuti vinthu vyose ni vya machitiko na Chiuta. Ghanyakhe mwa ma vesi agho tikusangapo mazgo agha ni Mateyu 19:26, Mariko 10:27, Luka 1:37 na Luka 18:37.

 

Kwene vesi tabazga pa chanya apa likuvumburwa unenesko wukulu chomene. Likuti vinthu vyose nivya machitiko kwa uyo walinachipulikano; nga niumo kulili kuti vinthu vyose nvya machitiko na Chiuta.

 

Ichi chikutimanyiska kuti chipulikano chikutibika pamalo agho tingapanga vinthu mwakuyana na Chiuta. Usange chiuta wakupa chipulikano, ndiko kuti wakovwira kuti upange vinthu nga ndi umo iyo wakupangira. Watumbikike Chiuta.

 

Mwakuluska umo chipulikano chinu chikukulira, mwakuluskaso umo mukutondera vinthu vyambura machitiko. Mupulikizgenge chomene mazgo gha chiuta ndipo chipulikano chinu chikulenge. Chipulikano chikwiza para mukupulikizga mazgo gha Chiuta. (BaRoma 10:10)

 

Lurombo

Badada Chiuta, nkhumuwongani pakunipa mwabi wakutonda vyambura machitiko kwizira mu chipulikano nga ndiumo mukuchitira imwe. Kufumira zuba lamwahuno nkhujipeleka ndekha ku masambiro na kulangulukira mazgo ghinu nachakulata chakuti muwikizge chipulikano chikulu icho ni kuthereska uko kukutonda charo. Muzina la Yesu Khristu, Ameni

 

#Vimanyikwiro vyambura Chikaiko

#Umoyo wambura kukanizgika

 

Tisangani pa webusayiti iyi: www.fountainofvictory.org

Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

 

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

 

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRVbxfxCmZ3M5BpcRg

 

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

 

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate

 

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *