Nyumba Ya Chiuta-Malo Ghakubikika Yakupangira Ukulu – Wakutumika Joseph Ziba

Nyumba Ya Chiuta-Malo Ghakubikika  Yakupangira Ukulu - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZAKUTONDA – MONDAY, O7 JANUARY 2019

NYUMBA YA CHIUTA-MALO GHAKUBIKIKA YAKUPANGIRA UKULU – Na Wakutumika Joseph Ziba

Fumu yikuti, “kweni iwe, Betelehemu Efurata, wa mwene iwe ndiwe muchoko chomene mu mbumba za Yuda, mwa iwe ndamkufumiska yumoza uyo wamkuwa mulongozgi mu Israele, mweneuyo jando lakhe nda mwaka kufuma mazuwa gha kale chomene. ” Mika 5: 2

Apo chilimika chiphya chikwamba, banthu banandi wakupanga visankho vakukhazikika kuti babe nakuchita vikulu mu milimo yawo iyo wanozgekera . Bakusanga nthowa zinandi zakukwaniriskira ukulu wantheura. ichi ntchiweme chomene . Kweni nthowa yimoza yipusu iyo mungabira nakupanga vikulu mu umoyo njakujisangiska mwekwa pafupipafupi munyumba ya Chiuta- mpingo- kuti mukapulike mazgu ya Chiuta.

Lemba lakujulira pachanya apo likuti mu Betelehemu mufumenge mulongozgi /wakubusa (munthu mukulu ) wa Israyeli. Mbiri ya baibulo njakuti banthu bakulu banandi bakababikira ku Betelehemu panji bakapanga chikhazi chawo kwenekuko, mwachiyezgerero, Yesu Khristu Fumu Davide, Fumu solomoni, na banyake wa ntheura (wonani 2 Samueli 5:9 na Luka 2:4). Betlehem wakaba nadi msumba/malo ya kuchimika.

Lizgu lakuti Betelehemu likufuma ku mazgu yabiri ya chiheberi agho yakung’anamura kuti “nyumba ya chingwa”. Chingwa chikuwoneskera mazgu ya Chiuta, ntheura kwakuyana na Chiuta, nyumba ya chingwa (Betelehemu) wakapangika kubaba bakubusa na banthu bakulu.
Muchipangano chiphya, Betelehemu ni mpingo-Nyumba ya Chiuta- uko unenesko (chingwa) wa Chiuta ukutumikilika (1 Timoteyo 3:15).
Ntheura pala ukukhumba kuba mukulu muchilimika ichi, chikhazgikiske ichi kuti chaka chino ukhalenge chala kumaungani gha kumpingo. Luta nakukarya mazgu ya Chiuta munyumba ya chingwa. Yakupangiskenge iwe kuba mukulu.

Lurombo

Adada ba kuchanya, nkhumuwongani chifukwa chaungweru kufuma mumazgu ghinu, Naona kuti kupenja nyumba ghinu uko unenesko winu ukutumikirika ni chisisi chakuruta ku ukulu wane.
Ndipo ine ndibenge wakukondwa nakuti nikhalenge yaye kumaungano gha mpingo mu chilimika chino. Kuzomerezga kwa Fumu Davide kubenge sumu ghane muchilimika chino. “Nkhasekelera para wakandiphalira kuti tiyeni Kunyumba ya Fumu.” Mu zina likulu la Yesu. Amen

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *