Pendekani! – Wakutumika Joseph Ziba

Pendekani! - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 15th April 2019

Pendekani! – Na Wakutumika Joseph Ziba

“Kasi ŵanthu ŵangayichema uli Fumu yeneiyo ŵalije kupulikana nayo? Kasi ŵangapulikana nayo uli Fumu usange ŵandayipulikepo na kale? Kasi ŵangapulika uli vya iyo usange palije munthu wakuwapharazgira?” Ŵaroma 10:14

Nyengo zinandi wanji mwa imwe mukujijalira ku chipinda nakumulilira Chiuta Wadada kuti waponoske wanthu. Ichi ntchiweme. Ntchiwemi kupemphelera wakuzgewa.
Ndipouli, pachanya pa malurombo ghithu, ntchakwenerera chomene kuchitaposo kanthu kanyakhe. Kweni, vesi pachanya apa likutilongola nthowa yiwemi chomene igho Chiuta wakuponoskera banthu. Ndiyo kughowoya nawo mazgu gha Chiuta-mazgu ghawemi gha Yesu Khristu. Ndipo munthu munyake wakwenera kuyanyamula na kugha phalazga.

Wanthu wakuponoskeka pala wapulika mazgu ghawemi gha Yesu Khristu. Nako nkhutowa kwa thenga ilo likwiza na uthenga uweme ku mitundu ghose.

Pakulongosola zakutumbikika kwa munthu uyo wakunyamula mazgu gha wemi gha Chiuta, baibulo likuti:

... Nako nkhutowa kwa thenga ilo likwiza na uthenga uweme.!. (Ŵaroma 10:15).

Phalazgani mazgu ghawemi gha Chiuta kwa munthu yumoza muhanyauno ndipo muti mupendekenge nga yumo mwa wakuzirwa pamaso pa Fumu Chiuta!

ZOMEREZGANI KUTI

Ndine wakutemwa umoyo wawanthu. Ndine thenga la mazgu ghawemi. Kugawa mazgu gha Fumu ndicho chakurya chane. Nkhupereka moyo wane na chuma chane kovyira kupharazga mazgu ghawemi pakuti nkhumanya kuti ndiyo nthowa yekha iyo Chiuta wakuponoskera wakuzgewa. Mu zina la Yesu!

#Vimanyikwiro vyambura Chikaiko
#Umoyo wambura kukanizgika

Tisangani pa webusayiti iyi: www.fountainofvictory.org

Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRVbxfxCmZ3M5BpcRg

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate.

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *