Romberani Walongozgi binu – Wakutumika Joseph Ziba.

Romberani Walongozgi binu - Wakutumika Joseph Ziba.

MBUTO ZAKUTONDA – Monday 6 May 2019

Romberani Walongozgi binu – Nawakutumika Joseph Ziba.

Sono pakudanga pa vyose, nkhukuchiska kuti mabeyerero, malurombo, kuromberana na viwongo vichitikirenge banthu wose. Bakaronga na bose awo bali na ntchito zikuruzikuru mwakuti tibenge na umoyo wakufwasa na wa mutende, mukusopera chiuta na ntchindi munthowa yiriyose. 1 Timote 2: 1-2

Pavifukwa vinyakhe, banthu banji bakuona chara kukhumbikwa kwakurombera abo bali na ntchito zikuruzikuru panji tiyowoye kuti wamazaza. Iwo bakuti balongozgi banji mbakwenerera malurombo ghithu yaye.

Kwene pa mazgu agha tabazga pachanya apa, wakutumika Paulosi mwakudangiririka na Mzimu wa Chiuta wakudidimizga uwemi wakurombera balongozgi bithu. Iyo wakuti tirombelenge banthu wose kwene mwakuruska tiromberenge bose abo bana ntchito zikuruzikuru/wamazaza mwakuti tibenge na umoyo wakufwasa na wa mutende.

Balangozgi ndiwo bakupangiska kuti nthazi ya mbumba yithu, tchalitchi lithu, wanthu bose na charo chose yibe yiweme panji chara. Baibolo likuti Nitimbenge muliska mwakuti mberere zimbininike (Zakariya 13:7 na Mateyu 26:1). Usange balongozgi mbakuzgeba, banthu nawo bakuba bakuzgeba. Ntheura, nthchakukhumbikwa kuromba chiuta kuti wapereke vinjeru na nakulongozga balongozgi munthowa iyo wakukhumba kuti iwo wamulongozgani.

Lurombo
Fumu yakuzirwa, nkhumuwongani pakunipa balongozgi mu tchalitchi lane, mbumba yane, ku sukulu kwane, kumalo gha ntchito kwane na mucharo chane. Bapani kumanya na vinjeru mwakuti batidangilirenge nakutilongozga mwakopa imwe. Muzina la Yesu Khristu, Ameni.

 

#Vimanyikwiro vyambura Chikaiko
#Umoyo wambura kukanizgika

Tisangani pa webusayiti iyi: www.fountainofvictory.org
Facebook – https://www.facebook.com/fovchurchinternational

Facebook- https://www.facebook.com/pastorjosephziba

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCC4q8pRVbxfxCmZ3M5BpcRg

Instagram – https://www.instagram.com/fovupdate

Twitter – https://www.twitter.com/fovupdate

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *