Tag: Poer of Word of God


01
Apr 2019
Mazgu Ghakugwira Ntchito Nyengo Zose - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZAKUTONDA – Monday, 1st April 2019 Mazgu ghakugwira Ntchito Nyengo zose – Na wakutumika Joseph Ziba Ntheura pa chifukwa ichi tikumuwongaso Chiuta kwambura kureka.Pakuti apo mukapokera mazgu gha Chiuta kufuma kwa ise,mukaghapokerera nga ni mazgu gha wanthu chara kweni nga ndi umo ghaliri nadi mazgu gha Chiuta agho ghakuchita mlimo mwa imwe wakupulikana. 1 Watesalonika 2:13 Mumalembo ghakujulira pachanya apo mazgu ghakuti kuchita mlimo ghakung’anamula kuchitachita” panji “nkhongono”. Ichi chikun’ganamula kuti chilipo icho chikuchitika na imwe nyengo zose pala mukusambira panji kukhala pasi pa upharazgi wa mazgu gha Chiuta: Pakuba chenekocheneko icho mazgu gha......

Read More