Tag: Psalms 65:11


10
Dec 2018
Wakuvwarika Chirimika na Uweme Wake - Apostle Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 10th December 2018 Wakuvwarika Chirimika na Uweme Wake – Apostle Joseph Ziba “Mukuchivwarika chirimika na vyiweme vyinu vinandi, mose umo mukwenda imwe mwazura manuni” Masalimo 65:11 Chiuta ngwamuyilayila, wakukhara munyengo yaye. Kweni walikutireka ise pacharo cha pansi icho chili na nyengo.Ntheura iyo wakuzwirsta nyengo. Baibulo likuti (“Pacharo chapansi kalikonse kali nanyengo yakhe,ndipo konse ako kakuchitika kali na nyengo yakhe.” Mupharazgi 3:1). Chiuta wakuyipulikiska nyengo, ndipo wakumanya kuti sono nkhuumaliro wa chirimika. Chirimika chingamalanga yaghe kwambura imwe kukumanizgana/kuyenda mu uweme uliwonse wa Chiuta. Vesi lili pachanya ilo likutipanikizgira mwakudidimizga kuti......

Read More