Tag: Wisdom on Money


24
Dec 2018
Kuchita makola mu umoyo ukujisankhira wamwene - Apostle Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 24 December 2018 Kuchita makola mu umoyo ukujisankhira wamwene – Apostle Joseph Ziba Buku ili la dango lingawukangamo chara mu mlomo wako. Kweni ulangurukengemo muhanya na usiku mwakuti urongozgeke pakuchita makora kwakuyana na vyose ivyo vili kulembeka mwenemumo. Pakuchita ntheura vinthu viti vikwendere makora ndiposo uti ufiskenge makora vyose ivyo ukuchita. Joshuwa 1:8 Tumbuka  Apo nkhapempheranga nakulanguruka(kughanaghanira) pa magzo gha Chiuta zuba linyakhe, Chiuta Badada wakanijula maso ghane ku nthowa zakwambirira izo zikwendeska/kovwira kuchita makola mwa Chiuta. Nili mukati mwakukondwera najujimizga/kujiwikizga pa ivo Badada Chiuta wakavumbuluskanga , Mu lizgo lakukwezga......

Read MoreApril 27, 2018

Why Rising on Top?

  WHY RISING ON TOP  Some people have been asking me why we call these meetings “Rising On Top” instead of “Rising to the Top”. They feel like naming these meetings “Rising to the Top”...