Umo Chiuta wakuyiwonera Nyengo – Wakutumika- Joseph Ziba

Umo Chiuta wakuyiwonera Nyengo - Wakutumika- Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday 14 January 2019

Umo Chiuta wakuyiwonera Nyengo – Na Wakutumika- Joseph Ziba

“Pakuti mazuba gha munthu ngakupimika, unandi wa myezi ghakhe imwe ndimwe mukuwamanya. Mulikwimika mphaka za munthu izo wakujumpha chara” Yobe 14:5

Chili mwa munthu waliyose wakughanaghana kuti wali nyengo yose. Umu ndimo chiuta walikumulengera munthu. Munthu wakughanaghana mumyirayira chifukwa chiuta walikubika myirayira mumtima wakhe. (Mpharazgi 3:11)

Nangawuri viri nthena, nkhwakukhumbika kukumbukira kuti umoyo ulina mphaka nakuti ngufupi chomene. Ivi balongosola makora chomene mu mazgu ghatuba pachanya apo.

Pa Yakhobe 4:14 lizgu likuti umoyo ukulingana waka na nyathutwe uyo wakuoneka mu kanyengo kachoko waka ndipo wakumwalarikira. Ichi chikulongola kuti tibengeko mpaka muyirayira chara(muli na nyengo yose chara). Ipo usange pali vinthu vyakuti tichite, ntchiweme kuchitirathu sono. mungachedweskanga yaye ivo mukhukhumba kuchita, chifukwa vyanamachero mundavimanye.

Chiuta walikubika umyirayira mu mtima wako kuti ughanaghane mu umyirayira pera chara. Walikuchita nthena mwakuti tilongole chinthu icho ntchamuyirayira payakhe titi chakufuma kwa Chiuta munyengo iyo tiri naumoyo. Ntheura tikwenera kugwiriska ntchito nyengo yithu mwakwenerela.

Nyengo ntchawanangwa chakufuma kwa Chiuta, nthena tingayisebeleskanga chara. Chiuta wakukhwaskika chara na nyengo iyi tikusebeleska. Iyo wakukhwaskika chomene na mulimo uwo watipa panyakheso chinthu icho tikupambana nacho mu nyengo iyo tikusebeleska.

Usange tisebeleskenge nyengo yithu, tipambanenge na mulimo uwo walikutipa Chiuta uwo ni nthowa yithu yakuyira panthazi muumoyo withu. Mungasebeleskanga nyengo chara.

Lurombo
Chiuta badada muzina la Yesu,nipani vinjeru vinu nakunovwira kuti nimanye nyengo zane mwakuti nimanye chakuti nichite. Ntheura ningasebeleskanga nyengo chara.

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *