Ungakhalanga Chara ku Nyumba ya Chiuta – Apostle Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 31 December 2018

Ungakhalanga Chara ku Nyumba ya Chiuta Na Wakutumika- Apostle Joseph Ziba

Tingakhalanga chara ku maungano ghithu nga ndi umo wanji wakuchitira, kweni tichiskanenge yumoza na munyakhe chomene chomene para tikuwona kuti zuwa la fumu likuneng’enera. Waheberi 10 V 25

Pali banthu banji awo balinakaluso kakutemwa kukhara ku maungano ya visopo .Iwo bakuyowoya bakuti ; Tibenge namwe mu uzimu. Mbunenesko uwo kweni? Kusangika kwinu kwa muthupi ku nyumba ya chiuta nkhwakuzirwa chomene ngandiumo nkhwakuzirirwa kusangika kwinu mu uzimu.

Mu vesi lapachanya ilo mzimu wa fumu kwendera mwa wakutumika Paulosi wakubeya nase chomene kuti tingayezganga napachokowuwo chara kukhala ku nyumba ya chiuta .

Pala mwakhala ku nyumba ya chiuta mumanye kuti mwapambana na vinthu viweme vinandi ivyo Chiuta wakupeleka. Chiuta wakuwoneskeska kubika mphambano pakati pa awo wakuluta ku maungano ya visopo na awo wakuluta yaye.

Pali mana yakubiskika na yauzimu agho chiuta wakupeleka kuti yawovwire kukula nakuchita makola kwa awo wakukondwera mu kusangika kwakhe . Ndipo imwe mungapambananga na ichi chara; pakuti ndicho chisisi chakuluta panthazi mu umoyo.

Kuzomelezga Mazgu
Ine nkhutemwa kukhala mukusangika kwa Chiuta. Nkhutemweskeska kuluta ku Nyumba ya Chiuta .Nkhukhala yaye ku nyumba ya Chiuta pakuti ni malo agho Chiuta wakuniwumba kuba munthu wakuluska uyo wakukhumba nikhale. Muzina la Yesu.

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *