Wakukhumba muwe Makora – Wakutumika Joseph Ziba

Wakukhumba muwe Makora - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 25th February 2019

Wakukhumba muwe Makora – Wakutumika Joseph Ziba

Mise yeneyira, ŵanthu ŵanandi ŵakiza kwa Yesu na awo ŵakakoreka na viŵanda . Yesu wakayifumya mizimu yiheni na mazgu pera na kuŵachizga wose awo ŵakaŵa ŵarwari. Ichi chikachitika mwakuti ghafiskike mazgu agho nchimi Yesaya wakachima kuti, “Iyo wakatora vyakuŵinya vyithu, ndipo wakayegha matenda ghithu.” Mateyu 8:16-17

Pali ŵanthu wanyakhe chifukwa cha ubulu mu magzu ya Chiuta nakuleka kupurikiska za chitemwa chakhe ŵakuyowoyanga kuti urwari, vyakuwinya, visugzo na zinthenda vikufuma kwa Chiuta. muzamupulika wakuti, “Chiuta wanipa urwari, nthenda panji suzgo ili kuti wanipe chisambizgo panji kunilanga.”

Kweni ka chingawako kuti Chiuta mtuba wapange chinthu chiheni nga ni ichi kwa wanthu? Baibulo likuti usange imwe mwa ŵaheni, mukumanya kuŵapa ŵana ŵinu vyawanangwa viweme, asi chomene kwakuruska Ŵawiskemwe awo ŵali kuchanya ŵati ŵaŵapenge vyawanangwa viweme awo ŵakuŵaromba?(Mateyu 7:11)

Ni mupapi wuli uyo pala mwana wakhe wakusugza wakuchema adokotala kuti uyu mwana wakusugza ntheura “mufumyani khutu panji lundi limoza nga nthowa yakumulangira; wali na mtafu uyu”? Palije wangachita ichi! sono mungalindizga wuli Chiuta uyo wakuchemeka kuti Chitemwa wapeleke urwari na zinthenda nga nthowa yakumulangirani? Wangachita ichi yayi.

Awonani, chimoza mwa vyakulata ivyo Yesu Khrisitu wakizira mu charu(kufumyapo kumalana na kwananga) ndiko kumalana na vyakuwinya vithu nakunyamula urwari. Ichi ndicho vesi lakwamba likutipanikizgira ise.

Ndipo likudidimizga kuti, “Yesu wakayifumya mizimu yiheni na mazgu pera na KUŴACHIZGA ŴOSE AWO ŴAKAŴA ŴARWARI…” mwapulikiska apa? Usangeni Yesu ŵachizga wose warwari, ntheura tikwenera kumanya kuti nikhumbo la Chiuta kuti muleke kuwa warwari. Nadi, wakukhumba kuti muwe makola!

Malemba yakuti, “ Mukumanya umo Chiuta wakamuphakazgira Yesu wa ku Nazarete na Mzimu Mutuŵa ndiposo na nkhongono na umo ŵakendera kosekose, na kuchita uweme, na kuchizga wose awo ŵakakoreka na Satana , pakuti Chiuta wakaŵa nayo.(Milimo ya Ŵakutumika 10:38).

Chiuta wakamuphakazgira Yesu na Mzimu Mutuŵa kweniso wakaba naye nachakulata chakuti waparanye urwari na vyakuŵinya. Ntheura pala mwapulika muthupi urwari, lekani kuzomeregza Satana kuti wamupusikeni kuti Chiuta wakumulangani kweni mukanenge viheni muzina la Yesu.

ZOMEREZGANI KUTI

Wadada wakuzirwa, yebo chomene pa kuyowogha maghanoghano ghinu pa ine. Mukunikhumbira viwemi. Ningarwara yayi pakuti ndilo khumbo linu. Muzimu mutuba wakukhala mwa ine—nina umoyo wakuparanya zinthenda. Palije nthenda nesi urwari uwo ungakhala mwa ine. Muzina la Yesu!

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *