Kujipeleka ku Ulongozgi wa Mzimu Mtuba – Apostle Joseph Ziba

Kujipeleka ku Ulongozgi wa Mzimu Mtuba - Apostle Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday 17th December 2018

Kujipeleka ku Ulongozgi wa Mzimu Mtuba Ndi Apostle Joseph Ziba

“Nditi ndikunjirikizge nakukusambizga nthowa iyo ukwenera kwendamo, nditi ndikulongozge na jiso lane” Masalimo 32v 8

Ulongozgi mu Mzimu Mtuba uli pabiri; Kunjirikizga na Kudangilira. Kunjirikizga kukung’anamula kupika vinjero vyakachitiro ka vinthu. Kudangilira nipara wamunthu ukuphalirika vyakuti uchite kuti usange,panyakhe kufika pa icho mtima wako ukulata. Kudangilira kukuchemekaso kuti “Njirikizgo yamunyengo yakwenerera”

Chiuta wakutilongozga munthowa zakupambanapambana nga ni izi: wakutovwira kuti tipulike, tione nakumanya icho chikuchitika muumoyo withu. Wakutipaso kaghanaghaniro ka umo tingapangira chinthu pakuyana naumo chinthu icho chikachitikirapo mumanyuma mwithu.

Pakupulika nakuona mumaghanaghano vya icho chikuchitika muumoyo withu, pali vinthu vibiri ivyo tikwenera kuti tivimanye ivyo ni Maso gha muuzimu na Makutu gha muuzimu. Mzimu Mtuba wakutidangilira nakutinjirikizga kwendera mu Maso gha muuzimu na Makutu gha muuzimu.

Buku lituba pakuyowoyapo za ntchito za mzimu mtuba likuti ;

“ Kweni para wiza iyo mzimu waunenesko, ndiyo wizamkumurongozgani mu unenesko wose. Chifukwa kuti wati wayowoyenge pa iyo yekha chara, kweni wati wayowoye vyose ivyo wakupulika. Ndipo wizamkumuphalirani vinthu ivyo vikwenera kwiza”(Yohane 16v13)

Titiwaka, Mzimu Mtuba wakutipangiska kuti tione nakupulika ivyo Chiuta Badada wakuyowoya.

Usange Mzimu Mtuba wakulutilira kumudangilirani, ivi ndivo vichitikenge;

“ Fumu ndiyo yiti yimurongozgani nyengo zose na kumukhutiskani na vinthu ivyo mukukhumba mu charu cha chinkhama, ndiposo na kukhomeska mathupi ghinu. Mwizamkuwa nga ndi munda uwo ukuthilirika makora, ndiposo nga ndi mbwiwi za maji izo zikukamuka chara”(Isaiah 58v11)

Mukunyakhe, titiwaka mwachiuta mulije kutondeka. Ndipo nyengo zose mukhorwenge na uweme wa chiuta uwo nkhusangwa nakuya panthazi mumachitiro ghinu kweniso umoyo winu ukuba wakutonda nyengo zose.

Lurombo

Chiuta Badada nkhumuwongani pa wezi wa Mzimu Mtuba uyo wali mwaine. Ba Mzimu Mtuba, nkhujipereka kwaimwe kwamba mwahuno mpaka muyirayira. Nkhumurombani kuti munidangilire nakunovwira kuti nichite ivyo Chiuta Badada wakukhumba mwaine kweniso kuti nibe munthu uyo Chiuta Badada wakukhumba. Muzina la Yesu Khristu, Amen.

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *