Wakuvwarika Chirimika na Uweme Wake – Apostle Joseph Ziba

Wakuvwarika Chirimika na Uweme Wake - Apostle Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 10th December 2018

Wakuvwarika Chirimika na Uweme Wake – Apostle Joseph Ziba

“Mukuchivwarika chirimika na vyiweme vyinu vinandi, mose umo mukwenda imwe mwazura manuni” Masalimo 65:11

Chiuta ngwamuyilayila, wakukhara munyengo yaye. Kweni walikutireka ise pacharo cha pansi icho chili na nyengo.Ntheura iyo wakuzwirsta nyengo. Baibulo likuti (“Pacharo chapansi kalikonse kali nanyengo yakhe,ndipo konse ako kakuchitika kali na nyengo yakhe.” Mupharazgi 3:1). Chiuta wakuyipulikiska nyengo, ndipo wakumanya kuti sono nkhuumaliro wa chirimika.

Chirimika chingamalanga yaghe kwambura imwe kukumanizgana/kuyenda mu uweme uliwonse wa Chiuta. Vesi lili pachanya ilo likutipanikizgira mwakudidimizga kuti Chiuta Dada Wakuvwarika/kukwangula chirimika na uweme wake.

Nyengo yakufikapo/yakukondweska pa chirimika malingana na chiuta ni nyengo ya vuna. lekani mukwenera kuwona wanangwa wa Chiuta mu mwezi wuno.

Pala mundakumanizga/kuyenda mu uweme wakukoleka mu utebeti winu, mu nthengwa ghinu, muntchito ghinu, mu kutakataka kwinu, mumasambiro ghinu na muvinyake vyose vwakukhwaska imwe. Zomerezgani kuti mwezi uno ube winu.

Mwafika mu nyengo yakubikika mu uzimu, umo vuna linu laphya. ntheura jibikizgani mwekha mu ichi pakuwonga na kurumba Chiuta.

Mumalemba yakupatulika nyengo ya vuna ni nyengo ya kurumba na kuwonga. Lekani kuzomerezga kuti satana panji munthu waliyonse wamupangiskani kuti mukwebeke mtima (panji mube bambura kusangwa). Sangwani nakukondwa panyengo yiliyose mu mwezi uwu, na mtima wakuzura na ma rumbo na viwongo, muvunenge vuna linandi la wezi /kutemweleka na
vinyake vyose.

Kuzomeregza
Dada, Nkhumuwongani chomene pakuvwarika/kukwangula chirimika chane na uweme, na wezi winu Nkhupokera kukwaniriskika kwalizgu lonse lakuchima ilo mwachima/mwayowoya pa ine. Ndipo mwezi wuno ndendenge mu Kurumba na kuwonga pakuti ni nyengo ghane gha vuna, mdzina la lankhongono la Yesu Khristu. Amen

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *