Yakuphala kukhuŵirizga – Wakutumika Joseph Ziba

Yakuphala kukhuŵirizga - Wakutumika Joseph Ziba

MBUTO ZA KUTONDA – Monday, 18th March 2019

Yakuphala kukhuŵirizga – Wakutumika Joseph Ziba

Milimo ya Ŵakutumika 20:32

Sono nkhumukorezgani kwa Chiuta na ku mazgu ghakhe gha uchizi, gheneagho ghakumanya kumuzengani imwe na kumupani chiharo mukati mu wose awo ŵali kutuŵiskika.

Wanthu wanyake wakupulikiska yaye chandulo chakukhala pasi pa utumiki wa mazgu gha Chiuta. muzamupulika wakuphalira wanyaŵo awo wakugha ku visopo: ”mwahuno tatondeka kukasopa; mukatipempheleleko.”_ndipo wakulutigza kuti, _”mathupi ghithu yatondeka kufikako, kweni tili lumoza mu uzimu.” uwu mbubudi! Chifukwa wamanyenge uwemi wakuba pamaso pa Chiuta na kupulikizga uphalazgi na visambizgo vya mazgu yake, mphanyi wakughanaghana kawiri pambere wandakhale ku visopo.

Uphalazgi na kusambizga kwa mazgu gha Chiuta nkhwakukhubirizga waka yayi-kukuphala kukhuwirizga. Khumanya kuti wanji mukutemwa kuwazga mabuku yakukhuwilizga nakupulikizga wayowoyi wakukhuwirizga kuti muchiskike, icho chiwemi. Kweni mukwenera kumanya kuti wayowoyi wakukhuwirizga na mabuku yawo yakutondeka kufiska vinthu vinyake: iwo pakuyowoya wakukhwaska maghanaghano pela, Mzimu wamunthu:cheneko icho imwe muli wakuwukhwaska chala. Ntheura, wangasintha yayi icho muli; wakusazgirapo waka chimanyisko kwa imwe. Kweni mazgu gha Chiuta yali ntheura chala.

Mazgu ghakujulira ayo tawerenga pachanya apo yakulongosola makora vya unenesko viwiri wakuziziswa kukhwaskana na nkhongono ya mazgu gha Chiuta na ivyo yakuchita kwa ise:

Mazgu ”…ghakumanya kumuzengani imwe….” panji tingayowoya kuti, mazgu yakuimika chiliŵa mwa imwe nakupanga munthu wakughana na Chiuta—yakupanga chikozgo chenecho cha Chiuta mwa imwe, pakuti Mazgu ni Chiuta mwenecho. Yakupanga munthu uyo Chiuta wakukhumba kuti muwe. Mazgu gha Chiuta ni Mzimu ndipo pala mwapulika magzu ghake, yaku teŵeta mu mzimu winu ndipo yakuwusintha.

Nkhugomezga kuti ntchachilendo yayi kuti mupulike vya ivyo Chiuta walikusungila ŵatuŵa ŵakhe, kasi ni nthena? Baibolo likuyowoyerathu mu mazgu yatuŵa kuti Chiuta ŵamwenereskani kuti musangane na ivyo iye wali kusungira ŵatuŵa ŵakhe mu ufumu wa ungweru(ŴaKolose 1:12). Sono fumbo ndakuti: kasi munthu wakupokera wuli icho Chiuta walikumusungila? Panyake tingafumba kuti, kasi munthu wakuhara wuli chiharo chake munyumba ya wadada Chiuta?

Apa ndipo mazgu gha Chiuta yakwizirapo. Vesi tawerenga pachanya likutiso mazgu ya Chiuta _ yamupani chiharo _ tingayowoyaso kuti, mazgu gha Chiuta yakumanya ku
kumupani icho Chiuta walikumusungilani. Mazgu
gha Chiuta ndiyo yakuthandazga panyake kunyamula chiharo mwa Chiuta ku ŵana ŵake, tingayowoya ntheura. Nthena, vinthu vyose ivyo Khristu wakafiskira moyo winu ngati ndi kuluta panthazi kwa moyo winu ; umoyo wambura matenda, chiponosko chinu na vinyake vyantheura, vyose ivi vikupelekeka kwa imwe kwizira mu utumiki wa mazgu.

Muwe na chizgowi cha kutemwa visambizgo, uphalazgi na kuŵazga mazgu gha Chiuta
mwahuno ndipo muonenge moyo winu ukwenda mu uchindami kufikira mu uchindami unyake muzina la Yesu!

LUROMBO

Chiuta ŵadada, yeŵo chomene pakunilongola chuma ch
mu mazgu yinu. Nkhujipereka kuti niŵerengenge mazgu ghinu dazi na dazi ndipo nikhalenge yayi ku visopo chilimika chino; pakuchita ichi moyo ŵane usinthikenge kufuma mu uchindami ku uchindami nakuchita makola pela mu zina la Yesu. Ameni!

#Vimanyikwiro vyambula chikaiko #Umoyo wambura kukanizgika

#ApostleJosephZiba #FountainofVictory  #InfallibleProofs #LifeUndenied

share

Editorial Team of the FOVCI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *